SVARBI INFORMACIJA APIE TAI, KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ APIE SAVO PACIENTUS

 Uždaroji akcinė bendrovė „ENDEMIK“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

 1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

 Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įmonę, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

 1. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

 Mes esame: Uždaroji akcinė bendrovė „ENDEMIK“

Mūsų įmonės kodas yra: 220509380

Mūsų adresas: Savanorių pr. 6A, Vilnius

 1. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Jūs siekiate gauti iš Mūsų asmens sveikatos priežiūros paslaugas arba Mes teikiame Jums asmens sveikatos priežiūros paslaugas, t.y. Jūs pageidaujate sudaryti su mumis asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartį arba tapti tokios sutarties su mumis šalimi. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.725 str. pacientas visada yra asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarties šalimi, nepriklausomai nuo tokios sutarties formos (tipiškai tokia sutartis įforminama paciento sutikimu (-ais) dėl asmens sveikatos priežiūros teikimo) ar paslaugų apmokėjimo būdo (per privalomąjį ar savanorišką sveikatos draudimą, darbdavį, kitą asmenį ar asmeniškai).

Taip pat Mes turime teisės aktų sveikatos priežiūros, mokesčių, apskaitos ir kitose srityje nustatytas teisines pareigas, siejamas su informacija apie su fiziniais asmenimis sudarytas sutartis ir/ar asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu.

Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus. 

 1. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

 Siekdami sudaryti ir vykdyti sutartį su Mumis Jūs privalote pateikti šią informaciją:

 • Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas ir pan.) (jei paslaugos teikiamos anonimiškai – identifikatorius);
 • Asmens tapatybės dokumento duomenys (išskyrus atvejus, kai paslaugos teikiamos anonimiškai);
 • Kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.);
 • Bendri demografiniai duomenys (amžius, lytis ir pan.);
 • Duomenys apie giminystės ryšius (kai tai svarbu dėl įstatyminio paciento atstovo arba dėl medicininių paveldimumo klausimų);
 • Sveikatos duomenys, įskaitant duomenis apie sveikatos istoriją, teiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tyrimus, jų rezultatus, diagnozes, epikrizes ir pan., taip pat genetinius duomenis ir duomenis apie lytinį gyvenimą (konkreti duomenų apimtis priklauso nuo teikiamos paslaugos pobūdžio);
 • Duomenys apie darbo aplinką, kai sveikatos priežiūros paslaugų tikslas – nustatyti darbuotojo gebėjimą dirbti tam tikrą darbą;
 • Kita informacija, reikalinga asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui (duomenys apie asmenį, apmokantį už suteiktas paslaugas, įvairios paslaugų teikimo sąlygos ir pan.)

Negavę iš Jūsų reikalingos informacijos, Mes negalėsime Jums teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų.

Siekdami, kad už Jums suteiktas paslaugas apmokėtų Jūsų draudimo kompanija, darbdavys ar kitas trečiasis asmuo, sudaręs su Mumis sutartį ar apmokantis už paslaugas kitais įstatymų numatytasi pagrindais, Jūs turėtumėte pateikti tokios draudimo kompanijos, darbdavio ar trečiojo asmens duomenis. Nepateikus tokių duomenų už paslaugas turėsite sumokėti savo lėšomis.

Siekdami apmokėti už paslaugas lizingo būdu, Jūs turėtumėte užpildyti lizingo bendrovės anketą, nurodant joje reikalaujamus duomenis bei pateikiant lizingo bendrovės reikalaujamus dokumentus. Mes nesame šių duomenų valdytojai (nesprendžiame dėl prašomų duomenų apimties ir tikslų) ir veikiame tik kaip tarpininkas – padedame Jums sudaryti lizingo sutartį su lizingo bendrove. Norėdami sužinoti apie tokių Jūsų duomenų tvarkymą Jūs turėtumėte kreiptis į atitinkamą lizingo bendrovę. 

 1. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

 Apmokėjimo už suteiktas paslaugas iš privalomojo sveikatos drauidimo fondo tikslais mes galime gauti informaciją apie Jus iš SODROS, Jūsų draudikų, lizingo bendrovių, kitų trečiųjų asmenų, įsipareigojusių apmokėti už Jums suteiktas paslaugas.

Mes taip pat galime gauti informaciją apie Jūsų sveikatos būklę ir sveikatos istoriją iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų, kurių pacientu Jūs buvote.

Teikdami sveikatos priežiūros paslaugas mes gauname informaciją apie tokių paslaugų teikimo sąlygas (Jūsų sutikimus dėl paslaugų teikimo, sutartis, sąskaitas, paslaugų apmokėjimo dokumetus ir pan.)

 1. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas? 

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga:

 • sutarčiai su Jumis sudaryti bei vykdyti – asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti (GDPR 6 str. 1 d. b p., 9 str. 2 d. h p.);
 • teisinėms prievolėms sveikatos priežiūros, mokesčių, apskaitos ir kitose srityse įvykdyti (GDPR 6 str. 1 d. c p., 9 str. 2 d. h p.);
 • teisėtam Mūsų interesui domėtis Jūsų nuomone apie sutarties vykdymo (paslaugų, prekių) kokybę ir pageidavimus, siūlyti Jums ateityje paslaugas ar prekes, panašias į įsigytas iš Mūsų (GDPR 6 str. 1 d. f p.).
 1. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Mes renkame informaciją apie Jūsų sveikatą (įskaitant genetinius duomenis ir duomenis apie lytinį gyvenimą), kiek tai yra reikalinga saugioms ir kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

 1. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs neesate profiliuojamas.

 1. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane? 

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 • valstybės institucijoms (SODRAI, teritorinėms ligonių kasoms ir pan.), kaip tai numatyta teisės aktuose;
 • administracinių paslaugų teikėjams (buhalterinės apskaitos, marketingo ir pan.);
 • informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (elektroninio pašto, verslo valdymo ir apskaitos sistemų, duomenų saugyklų ir pan.);
 • Jūsų draudikams, lizingo bendrovėms ir kitiems tretiesiems asmenims, kurie apmoka už Jums suteiktas paslaugas;
 • kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios teikia Jums asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
 • farmacijos įmonėms, kai užsakomi vardiniai vaistiniai preparatai Jums;
 • Jūsų nurodytiems asmenims, kuriems Jūs davėte raštišką sutikimą gauti Jūsų duomenis;
 • Mūsų įmonės civilinę atsakomybę apdraudusioms kompanijoms, kai kyla ginčas dėl galimai padarytos žalos atlyginimo;
 • Mūsų įmonę audituojančioms bendrovėms ir/ar valstybės institucijoms;
 • Mūsų įmonės savininkams, kitoms įmonių grupės įmonėms. 
 1. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų? 

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama. 

 1. Kiek laiko saugote informaciją apie mane? 

Informaciją apie Jus saugome vadovaudamiesi Bendrąją dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro, o taip pat medicinos dokumentų saugojimo terminų, nustatytų teisės aktų.

Jūsų kontaktinę informaciją apklausoms ir/ar prekių, paslaugų pasiūlymams siųsti naudosime, kol Jūs nepareikšite prieštaravimo tokiam naudojimui. 

 1. Kokios mano teisės? 

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų pareigūną, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys. 

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prieštaravimą Jūsų kontaktinių duomenų naudojimui apklausoms ir/ar prekių, paslaugų pasiūlymams siųsti;
 • Pateikti prašymą ištrinti be teisinio pagrindo turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie be teisinio pagrindo turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje;
 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 
 1. Kaip galite man padėti? 

Jei norite gauti informaciją apie savo sveikatą, Mūsų suteiktas ar teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat medicinos dokumentų kopijas, atitinkamą prašymą galite pateikti atvykę į Mūsų įmonę (bet kurį teritorinį skyrių), siųsdami prašymą paštu ar kurjeriu, adresu Savanorių pr. 6A, Vilnius, arba elektroniniu paštu administracija@endemik.lt.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad siekiant apsaugoti Jūsų sveikatos duomenis:

 • pateikiant prašymą Mūsų įmonėje (bet kuriame teritoriniame skyriuje) būtina pateikti savo asmens dokumentą;
 • siunčiant prašymą paštu arba per kurjerį prie prašymo turi būti pridėta notariškai patvirtinta asmens dokumento kopija;
 • prašymai elektroniniu paštu gali būti pateikiami tik juos siunčiant iš Jūsų registruojantis Mūsų įmonėje nurodyto elektroninio pašto adreso;
 • Jūsų duomenys elektroniniu paštu siunčiame tik Jūsų registruojantis Mūsų įmonėje nurodytu elektroninio pašto adresu;
 • siunčiant dokumentus elektroniniu paštu, jie yra šifruojami, o prieigos slaptažodis išsiunčiamas Jūsų registruojantis nurodytu telefono numeriu, SMS žinute;
 • telefonu galima sužinoti tik duomenis apie savo skiepų kalendorių ir savo tyrimų rezultatus, išskyrus DNR ir su lytiškai plintančiomis ligomis susijusius tyrimus; skambinant telefonu patvirtindami savo tapatybę turėsite nurodyti telefono numerį, kurį nurodėte registruojantis Mūsų įmonėje, ir savo gimimo datą; kai kuriais atvejais Mes papildomai nusiųsime į telefono numerį, kurį nurodėte registruojantis Mūsų įmonėje, SMS žinutę, kurį turėsite pasakyti mūsų darbuotojai.

Jeigu Jūs turite kitų klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, Jums gali padėti mūsų Duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį galite kreiptis el. paštu daiva.adomaitiene@endemik.lt .